W dniu 3 czerwca br. W Sali Mieszczańskiej Ratusza Staromiejskiego w Toruniu spotkali się działacze społeczni i pracownicy oddziału oraz goście honorowi zaproszeni na Jubileusz 90 – lecia Oddziału Miejskiego Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego im. Mariana Sydowa. Spotkanie w ratuszu otworzył i poprowadził Henryk Miłoszewski, wieloletni prezes zarządu oddziału, który powitał przybyłych gości w osobach: wicemarszałka Sejmu RP – Jerzego Wenderlicha, wicewojewody kujawsko – pomorskiego – Zbigniewa Ostrowskiego, prezydenta miasta Torunia – Michała Zaleskiego, z-cy prezydenta – Zbigniewa Fiderewicza, przewodniczącego Rady Miasta Torunia – Mariana Frąckiewicza, z-cy przewodniczącego – Andrzeja Jasińskiego, sekretarza województwa kujawsko – pomorskiego – Marka Smoczyka, starosty toruńskiego – Mirosława Graczyka, burmistrza Nieszawy – Andrzeja Nawrockiego. Powitał, również przybyłych: Sekretarza Generalnego ZG PTTK w Warszawie – Andrzeja Gordona oraz prezesów oddziałów PTTK z Brodnicy,  Bydgoszczy, Grudziądza, Golubia-Dobrzynia, Kruszwicy, Lipna, Strzelna, Świecia, Włocławka i Żnina. Słowa powitania skierował do przybyłych działaczy i pracowników oddziału, świętujących Jubileusz.

W trakcie uroczystości przewodniczący Rady Miasta Torunia wręczył na ręce prezesa Miłoszewskiego – Medal "Za Zasługi dla Miasta Torunia" wraz z insygniami – najwyższe wyróżnienie miasta przyznane Oddziałowi Miejskiemu PTTK za wybitne przyczynienie się do rozwoju miasta, natomiast prezydent Zaleski wręczył – Medal Honorowy Thorunium, przyznany Henrykowi Miłoszewskiemu za dotychczasowe zasługi dla miasta. W dalszej kolejności Pan wicewojewoda udekorował odznaczeniami państwowymi n/w działaczy społecznych oddziału:

                Złotym Krzyżem Zasługi      – Marka Kiełbasińskiego, Stanisława Maraska, Bohdana          

                                                           Matusiaka i Waldemara Wieczorkowskiego,

               Srebrnym Krzyżem Zasługi   – Julitę Bąkowską, Marka Bogusza, Dorotę Dobrańską, 

                                                           Waldemara Fijora, Ferdynanda  Jabłońskiego, Teresę

                                                           Karasiewicz, Krzysztofa Lisa i Feliksa Paraszkiewicza,

               Brązowym Krzyżem Zasługi – Halinę Gwizdalską, Danielę Michalak i Barbarę Sitarz.

 

        Pan wojewoda wręczył, także odznaczenia resortowe: Medal Komisji Edukacji Narodowej (Dorota Dobrańska, Izabela Miłoszewska i Małgorzata Sołtysińska) oraz medal "Za Zasługi dla Turystyki (Rajmund Czechowski, Zdzisław Gwizdalski, Grzegorz Karasiewicz, Roman Kowalski, Ryszard Kopański, Marek Ruciński, Wiesław Rybacki, Andrzej Troch i Anna Zaradzka). Przewodniczący Kapituły Medalu – Marek Smoczyk wręczył przyznany Medal Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego „Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis” - Oddziałowi Miejskiemu PTTK oraz  Henrykowi Miłoszewskiemu.

        Wielu działaczy społecznych oddziału otrzymało odznaczenia organizacyjne, listy gratulacyjne oraz wyróżnienia przyznane przez ZG PTTK, wicemarszałka Sejmu RP, marszałka województwa kujawsko – pomorskiego, prezydenta miasta Torunia oraz starostę toruńskiego. W czasie Jubileuszu można było usłyszeć wiele słów uznania dla dotychczasowej 90 – letniej pracy oddziału, który jest najstarszym oddziałem na terenie Mazur, Pomorza i Warmii, a którego działalność na rzecz mieszkańców i całego regionu jest ogólnie znana, ceniona i niekwestionowana.

       Oddział działa na kilku płaszczyznach m. in. upowszechnia turystykę kwalifikowaną w formie: pieszej, rowerowej, górskiej, motorowej, młodzieżowej oraz imprez na orientację organizując imprezy i wycieczki turystyczne, skierowane do grupy 8 – 9 tysięcy dzieci i młodzieży, corocznie w nich uczestniczącej. Oddział prowadzi działalność edukacyjno – popularyzacyjną wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych w zakresie ochrony naturalnego środowiska człowieka  oraz opieki nad zabytkami. Kadra społeczna oddziału upowszechnia i kreuje zdobywanie odznak turystyki kwalifikowanej dla poszczególnych jej form t.j. OTP, GOT, KOT, OInO, MOT. Oddział prowadzi działalność wydawniczą, związaną z promocją krajoznawstwa i regionalistyki, jako źródeł do poznania tożsamości regionalnej, promuje poprzez swoje działania walory krajoznawcze, przyrodnicze i turystyczne Torunia i całego województwa kujawsko – pomorskiego. Współpracuje z kilkoma wydawnictwami w zakresie map turystycznych, planów miast oraz przewodników turystycznych. Znana jest powszechnie działalność oddziału w zakresie przewodnictwa turystycznego po Toruniu i regionie, dzięki której kilka milionów turystów z kraju i zagranicy wyjechało z naszego regionu bogatszych o profesjonalnie przekazaną wiedzę architektoniczną, historyczną i turystyczną. Toruński oddział PTTK to znaczący administrator i gestor podstawowej infrastruktury turystycznej jaką są znakowane turystyczne szlaki piesze i rowerowe, obejmujące łącznie ponad 1.500km, które zapoczątkowane zostały w okresie międzywojennym na Pojezierzu Brodnickim. Oddział, jest także administratorem i gospodarzem 250km odcinka Europejskiego Szlaku Kulturowego – św. Jakuba z Iławy, przez Brodnicę, Toruń i Kruszwicę do Trzemeszna. 

      Podczas piątkowych uroczystości goście zostali uhonorowani Medalem 90 – lecia Oddziału Miejskiego PTTK oraz pamiątkowymi statuetkami. Na medalu, który zaprojektował Józef Kołcz jest umieszczone popiersie Franciszka Rękosiewicza (1885-1970), wybitnego działacza społecznego i krajoznawcy Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego z okresu międzywojennego w Toruniu. Postać F. Rękosiewicza została przybliżona czytelnikom Gazety Pomorskiej przez H. Miłoszewskiego w dodatku Album regionalny w dniu 2 czerwca br. Podczas Jubileuszu była promowana monografia historyczna pt. „Oddział Miejski Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego im. Mariana Sydowa w Toruniu. Historia działalności w latach 1921 – 2010”, autorstwa Henryka Miłoszewskiego, którą otrzymali wszyscy zaproszeni.

 Henryk Miłoszewski