HISTORIA  ODDZIAŁU

 ODZIAŁ MIEJSKI POLSKIEGO TOWARZYSTWA

TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO w TORUNIU

1921 - 2001

Myśl założenia Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego w Toruniu powstała w środowisku inteligencji miasta na początku 1921 roku. Do zebrania założycielskiego doszło w dniu 28 maja 1921r. w Miejskim Gimnazjum Żeńskim (obecnie S.P. nr 1) przy ul. Wielkie Garbary w obecności Mieczysława Orłowicza. Został wybrany Tymczasowy Zarząd Oddziału, który miał przygotować walne zebranie członków PTK. Do zebrania doszło w dniu 5 stycznia 1922 roku w/w Gimnazjum, gdzie wybrano 5-osobowy Zarząd Oddziału w osobach: ks. Marceli Strogulski - prezes, red. Marian Sydow - sekretarz, Marcin Cieśliński - skarbnik, mjr Leon Kowalski i Maria Główczyńska - ławnicy.

  Oddział toruński PTK został założony jako pierwszy w ówczesnym woj. pomorskim i liczył na koniec 1922 roku - 105 członków. Przez cały okres do wybuchu II wojny światowej Towarzystwo miało charakter elitarny, skupiało inteligencję Torunia m.in. wielu nauczycieli, księży, oficerów WP, prawników, lekarzy, literatów oraz profesurę. Do podstawowej działalności Oddziału należały akcje odczytowe - propagandowe (utworzono bibliotekę, wyświetlano przeźrocza, dokumentowano fotograficznie, prowadzono badania naukowe publikując ich wyniki, organizowano prelekcje, pogadanki oraz wystawy). W późniejszym czasie doszła działalność wydawnicza, przewodnicka oraz hotelarska. To były początki a jak było później?.W 1950 roku doszło do połączenia Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego z Polskim Towarzystwem Krajoznawczym. Oddział Miejski Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego w Toruniu został prawnym następcą i sukcesorem toruńskiego Oddziału PTK. 

Od 1980 roku siedzibą  Oddziału jest renesansowo - gotycka kamienica mieszczańska przy ul. Piekary 41.

Powrót do strony głównej