CZŁONKOSTWO PTTK       

Co należy zrobić, aby zostać członkiem PTTK?

Aby zostać członkiem PTTK należy : 

  zgłosić się do siedziby Oddziału Miejskiego PTTK w Toruniu przy ul. Piekary 41, z 1 zdjęciem do legitymacji członkowskiej. Na miejscu wypełnia deklarację członkowską, opłaca wpisowe i składkę roczną. Otrzymuje legitymację członkowską (ważną do 31 grudnia), uprawniającą do rabatów handlowych,  ubezpieczenie NNW oraz znaczek Towarzystwa.

opłacić wpisowe (jednorazowo) w kwocie 21 zł. studenci, emeryci i renciści  oraz 12 zł (pozostali). Dzieci i młodzież szkolna, opłacają wpisowe w wysokości 9 zł.

 opłacić składkę roczną normalną w wysokości 84 zł., ulgową 57 zł. ,39 zł. ulgową dla młodzieży szkolnej.

  

Co daje członkostwo PTTK? Członkostwo PTTK daje: 

 legitymację - kartę rabatową na podstawie której można uzyskać rabaty 5-20% w zależności od podpisanej umowy w schroniskach, domach turysty i wycieczkowych, hotelach, księgarniach, punktach prowadzących różne usługi, itp. wymienionych w Informatorze Karty Rabatowej na 2011r.,

 możliwość korzystania z różnych form wypoczynku i turystyki kwalifikowanej na preferencyjnych warunkach - niższe wpisowe,

10% rabat PKL na przejazdy i pobyty w Zakopanem - szczegóły,

 możliwość uczestniczenia w życiu organizacji związanej z turystyką kwalifikowaną, krajoznawstwem, ochroną przyrody, i opieką nad zabytkami,

 ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w trakcie organizowanych wycieczek, rajd ów i imprez turystycznych w trakcie roku kalendarzowego - szerzej o ubezpieczeniach

LEGITYMACJA PTTK       

Zarząd Główny PTTK uchwałą nr 162/XIV/2001r.  wprowadził nową legitymację członkowską PTTK, która jest jednocześnie kartą rabatową PTTK. Znaczek hologramowy jest potwierdzeniem opłacenia składki członkowskiej PTTK i ważności karty rabatowej PTTK w okresie od 1.01. do 31.12. danego roku.