Medal za zasługi dla miasta przyznany OM PTTK w Toruniu

Na sesji Rady Miasta w dniu 12 maja 2011r. radni uhonorowali trzy toruńskie instytucje, świętujące w tym roku okrągłe rocznice istnienia: Muzeum Okręgowe, Oddział Miejski PTTK i Towarzystwo Bibliofilów im. J. Lelewela - medalem "Za Zasługi dla Miasta Torunia" na wstędze.

Medal ten przyznawany jest przez radę miasta osobom prawnym i fizycznym bądź organizacjom, które wybitnie przyczyniły się do rozwoju Torunia i przysporzyły mu dobrego imienia i chwały. Z projektem odznaczenia takim medalem trzech zasłużonych dla miasta instytucji wystąpiła Kapituła Honorowych Wyróżnień Rady Miasta Torunia.

Muzeum Okręgowe obchodzi w tym roku 150-lecie istnienia, Oddział Miejski Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego 90-lecie, a Towarzystwo Bibliofilów im. J. Lelewela 85-lecie.

W uzasadnieniu nadania medalu dla Oddziału Miejskiego PTTK w Toruniu radni docenili:

- trwałe, wieloletnie zasługi dla społeczności naszego miasta głównie w zakresie propagowania i popularyzowania zabytków i historii Torunia oraz całego Pomorza (90 lat istnienia),

- utrwalanie wiedzy i wizerunku miasta poprzez systematyczne kolekcjonowanie wydawnictw o Toruniu, widokówek, fotografii, materiałów krajoznawczych oraz wiadomości o wybitnych mieszkańcach,

- wychowywanie młodych pokoleń torunian poprzez prowadzenie działalności edukacyjnej wśród młodzieży toruńskiej w zakresie krajoznawstwa, ochrony przyrody, historii i opieki nad zabytkami Torunia i regionu,

- organizowanie różnorodnych form i dyscyplin turystyki kwalifikowanej (pieszej, narciarskiej, motorowej, kajakowej, kolarskiej, górskiej itp.) dla dzieci i młodzieży,

- organizowanie na przestrzeni kilkudziesięciu lat dziesiątek tysięcy imprez, wycieczek, obozów, przedsięwzięć, prelekcji, konkursów krajoznawczych i przyrodniczych dla mieszkańców zarówno miasta, regionu, jaki turystów z całego kraju promując w ten sposób Toruń, jego zabytki i historię oraz utrwalając tradycje i regionalne zwyczaje,

- propagowanie szacunku dla narodowej historii i pamiątek ją utrwalających, opiekę nad sieciami znakowanych szlaków turystycznych pieszych i rowerowych,

- popularyzowanie działalności programowej Oddziału Miejskiego PTTK na forum ogólnokrajowym, m.in. poprzez współpracę z administracją na szczeblu lokalnym, wojewódzkim oraz centralnym,

- dorobek wydawniczy (opisy tras i szlaków turystycznych, foldery, mapy, przewodniki, czasopismo „Kujawy i Pomorze”),

- wkład w ukierunkowanie rozwoju miasta poprzez opiniowanie oraz konsultowanie pod kątem rozwoju turystycznego miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

- propagowanie walorów miasta i regionu poprzez działalność przewodnicką.