BIEŻĄCA DZIAŁALNOŚĆ ODDZIAŁU

Oddział prowadzi swą działalność na dwóch płaszczyznach :

  statutowej i   gospodarczej.        

W ciągu roku działacze społeczni organizują kilkadziesiąt wycieczek i imprez turystyki kwalifikowanej. Działacze Oddziału systematycznie konserwują, korygują i wyznaczają szlaki turystyki pieszej i rowerowej, których długość wynosi ok. 1100 km. Na bieżąco Oddział wydaje opisy historyczno-krajoznawcze miejscowości leżących na szla­kach turystycznych lub, do których są organizo­wane wycieczki. 

Działacze społeczni Towarzystwa to najważniejszy atut oraz ”najdroższy skarb”, tworzą silną prawie 100 osobową grupę z podziałem na instruktorów, przodowników, przewodników, opiekunów i znakarzy. 

 Najważniejszą władzą Oddziału jest Zjazd Oddziału, który zwoływany jest zwykle co 4 lata. Między kolejnymi zjazdami władzami Oddziału są: 

  Zarząd Oddziału (7 osób),

  Oddziałowa Komisja Rewizyjna (5 osób) oraz 

  Oddziałowy Sąd Koleżeński (5 osób). 

Działalność programowa prowadzona jest przez 10 komisji turystyki kwalifikowanej:

Komisja Turystyki Pieszej,

Komisja Młodzieżowa,

Komisja Imprez na Orientację,

Komisja Turystyki Kolarskiej,

Komisja Turystyki Motorowej,

Komisja Turystyki Górskiej,

Komisja Ochrony Przyrody,

Komisja Opieki nad Zabytkami,

Komisja Krajoznawcza,

Komisja Przewodnicka.