BIEŻĄCA DZIAŁALNOŚĆ ODDZIAŁU

Oddział prowadzi swą działalność na dwóch płaszczyznach :

  statutowej i   gospodarczej.        

W ciągu roku działacze społeczni organizują kilkadziesiąt wycieczek i imprez turystyki kwalifikowanej. Działacze Oddziału systematycznie konserwują, korygują i wyznaczają szlaki turystyki pieszej i rowerowej, których długość wynosi ok. 1100 km. Na bieżąco Oddział wydaje opisy historyczno-krajoznawcze miejscowości leżących na szla­kach turystycznych lub, do których są organizo­wane wycieczki. 

Działacze społeczni Towarzystwa to najważniejszy atut oraz ”najdroższy skarb”, tworzą silną prawie 100 osobową grupę z podziałem na instruktorów, przodowników, przewodników, opiekunów i znakarzy. 

 Najważniejszą władzą Oddziału jest Zjazd Oddziału, który zwoływany jest zwykle co 4 lata. Między kolejnymi zjazdami władzami Oddziału są: 

  Zarząd Oddziału (11 osób),

  Oddziałowa Komisja Rewizyjna (5 osób) oraz 

  Oddziałowy Sąd Koleżeński (5 osób). 

Działalność programowa prowadzona jest przez 10 komisji turystyki kwalifikowanej:

Komisja Turystyki Pieszej,

Komisja Młodzieżowa,

Komisja Imprez na Orientację,

Komisja Turystyki Kolarskiej,

Komisja Turystyki Motorowej,

Komisja Turystyki Górskiej,

Komisja Ochrony Przyrody,

Komisja Opieki nad Zabytkami,

Komisja Krajoznawcza,

Komisja Przewodnicka.

Do Oddziału należy około 1000 członków (około 50 % to młodzież) zrzeszonych w 33 kołach i klubach. Od 1998 roku Oddział pełni rolę "wiodącego i bazowego" dla całego woj. kujawsko - pomorskiego stanowiąc siedzibę Sejmiku Prezesów PTTK woj. kujawsko - pomorskiego z Prezesem Zarządu Oddziału jako Przewodniczącym Sejmiku.